Privatlivspolitik vejhjælp

Privatlivspolitik vejhjælp

DATABESKYTTELSE – DET SKAL DU VIDE, NÅR DU BRUGER VORES VEJHJÆLPSTJENESTER

Vejhjælp er udviklet specifikt til Land Rover-kørere for at hjælpe i nødstilfælde, lige fra nedbrud på grund af havari eller ulykker til mindre nødsituationer som punkteringer.1. HVEM ER VI:

Den dataansvarlige i henhold til GDPR (generel forordning om databeskyttelse) er:

JAGUAR LAND ROVER LIMITED
Abbey Road
Coventry
CV3 4LF


Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver direkte på [email protected].

Flere oplysninger om Jaguar Land Rover (JLR) Group: Jaguar Land Rover Limited er en del af en koncern med datterselskaber i forskellige europæiske lande. Du kan finde flere oplysninger om dem på webstedet https://www.jaguarlandrover.com/.2. HVORDAN OG HVILKE DATA INDSAMLER OG BEHANDLER VI FRA DIG:

Som en del af leveringen af vores vejhjælp indsamler og behandler vi data fra dig, som vi har brug for til at udføre disse tjenester.

Hvordan vi indsamler data i forbindelse med levering af vejhjælpstjenesterne:


 • Hvis du køber en bil hos en autoriseret JLR-forhandler, for hvilken du er berettiget til at modtage vejhjælp fra os;

 • når du kontakter os, især for at forespørge om eller gøre brug af vores vejhjælpstjenester;

 • hvis du kontakter os eller sender os en besked.


Hvilke personoplysninger vi indsamler fra dig for at tilvejebringe og levere vejhjælpstjenesterne:

Tiltaleform, titel, for- og efternavn, firmanavn (hvis du ikke er forbruger), telefonnummer (mobil/fastnet), e-mailadresse, adresse, din serviceforhandler, oplysninger om din aktuelle bil, andre oplysninger om din anmodning samt oplysninger, filer (dokumenter, billeder osv.) og evalueringer, som du f.eks. indsender i forbindelse med brugen af vores vejhjælpstjenester eller ved kundetilfredshedsundersøgelser.3. DE FORMÅL, SOM VI BRUGER DINE DATA TIL:

Vi bruger de personoplysninger, vi indsamler om dig, til følgende formål:
 • for at imødekomme dine ønsker (f.eks. til at yde vejhjælp og assistance i forbindelse med havari);

 • til at behandle dine forespørgsler;

 • for at overholde vores juridiske forpligtelser og for at beskytte vores rettigheder eller tredjeparts rettigheder;

 • for at gennemføre kundetilfredshedsundersøgelser.


4. JURIDISK GRUNDLAG FOR BRUG AF DINE PERSONOPLYSNINGER:

Der er flere juridiske grunde til, at vi kan behandle dine oplysninger.

I henhold til § 6, stk. 1 b) i GDPR for opfyldelse af en kontrakt:

 • hvis brugen af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt eller kontrakter, som du er part i, eller for at gennemføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse på din anmodning. Dette er nødvendigt for at kunne tilbyde dig de kontraktmæssige vejhjælpstjenester.


  i henhold til art. 6 (1) f) i GDPR, hvis der er en legitim interesse fra vores eller en tredjeparts side:

 • hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til vores eller en tredjeparts legitime interesser, medmindre sådanne interesser tilsidesættes af dine interesser eller de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder for den registrerede, som kræver beskyttelse af personoplysninger, hvor de legitime interesser, der forfølges, er opfyldelsen af de formål, der er anført i afsnit 3 ovenfor. Dette er f.eks. tilfældet, når vi deler data med Jaguar Land Rovers lokale koncernselskaber for at levere serviceydelser til dig på det lokale sprog og for at have en lokal kontaktperson.


  i henhold til artikel 6, stk. 1 c) i GDPR for opfyldelse af en retlig forpligtelse:

 • hvis behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde retlige forpligtelser, f.eks. overholdelse af opbevaringsforpligtelser i henhold til handels- og skattelovgivningen og opfyldelse af krav i henhold til selskabslovgivningen.


  i henhold til art. 6, stk. 1 a) i GDPR, hvis du har givet dit samtykke:

 • hvis du har givet os samtykke til at behandle dine personoplysninger til specifikke formål (f.eks. til at gennemføre en kundetilfredshedsundersøgelse); dit samtykke er frivilligt, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke helt eller delvist tilbage. For at gøre dette kan du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, du har angivet. Tilbagekaldelsen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den håndtering, der er baseret på dit samtykke indtil tilbagetrækningen.  5. HVEM OVERFØRER VI DINE DATA TIL?

  Dine personoplysninger vil blive videregivet til følgende modtagere:

 • til modtagere, der bearbejder dine personoplysninger, så vi kan levere vejhjælpstjenesterne;

 • til selskaber i Jaguar Land Rover-koncernen i overensstemmelse med de formål, der er angivet i denne politik vedrørende privatlivets fred, især for at levere tjenester på lokalt sprog;

 • til tredjeparter, når vi sælger eller køber virksomheder eller aktiver;

 • hvis vi er forpligtet til at videregive eller overføre dine personoplysninger for at overholde juridiske eller lovgivningsmæssige forpligtelser eller anmodninger.


Yderligere oplysninger om tjenesteudbydere

Vi bruger flere tjenesteudbydere til at supportere vores tjenester. Disse tjenesteudbydere kan have adgang til vores systemer og data for at levere tjenester til os og på vores vegne; vi bruger i særlig grad lokale tjenesteudbydere til at levere havaritjenester og assistance.

Vores sikkerhedsforanstaltninger hos vores tjenesteudbydere sikrer, at dine data beskyttes på passende vis og kun anvendes i overensstemmelse med de formål, der er angivet i denne politik vedrørende privatlivets fred.


Flere oplysninger om virksomheder i JLR-koncernen og de tjenester, de kan levere.

Som en del af Tata-koncernen drager vi fordel af den store IT-infrastruktur og omfattende ekspertise, der findes inden for vores udvidede virksomhedsstruktur. Som følge heraf kan medlemmer af vores gruppe af virksomheder få adgang til de personoplysninger, du videregiver, til service- og systemadministration samt support, aggregeret analyse, driftskontinuitet samt IT-relaterede og administrative formål efter behov. Eksempelvis når dataadgang er nødvendig for at understøtte bestemte havariforespørgsler eller yde teknisk support til vedligeholdelse af vejhjælpsfunktioner. Du kan finde oplysninger om Tata Group of Companies på: http://www.tata.com/company/index/Tata-companies6. OVERFØRSEL AF DINE DATA PÅ TVÆRS AF GRÆNSER:

Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med europæisk databeskyttelseslovgivning. Hvis dine personoplysninger overføres til modtagere i tredjelande, dvs. til modtagere, hvis hjemsted eller forretningssted ikke er i en medlemsstat i EU eller EØS, vil dette blive gjort på grundlag af afgørelser om tilstrækkelighed vedtaget af Europa-Kommissionen i henhold til art. 45 i GDPR eller underlagt passende og tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for dataoverførslen i henhold til art. 46 f. i GDPR eller på grundlag af undtagelserne i henhold til art. 49 i GDPR.7. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE DATA?

Vi opbevarer kun dine oplysninger i identificerbar form, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene med håndteringen som anført i politikken vedrørende privatlivets fred og for at overholde vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser. Det betyder, at dine data vil blive opbevaret, så længe et af følgende forhold gør sig gældende:
 • Dine data er nødvendige for at levere de tjenester, du har anmodet om;

 • Dine data er nødvendige til retsforfølgning eller forsvar eller til udøvelse af en legitim interesse for os eller en tredjepart;

 • opbevaringen af dine data er foreskrevet i gældende love og bestemmelser (f.eks. lovpligtige opbevarings- og dokumentationsforpligtelser i henhold til HGB og AO, forældelsesfrister)

 • du har givet os dit samtykke til at passe på dig, indtil du tilbagekalder det samtykke, du har givet.

8. DINE RETTIGHEDER, OG HVORDAN DU KONTAKTER OS:

I henhold til de respektive juridiske betingelser har du retten til indsigt i henhold til art. 15 i GDPR, retten til berigtigelse i henhold til art. 16 i GDPR, retten til sletning i henhold til art. 17 i GDPR, retten til begrænsning af behandling i henhold til art. 18 i GDPR og retten til dataportabilitet fra art. 20 i GDPR. Restriktionerne i henhold til §§ 34 og 35 i GDPR gælder for retten til indsigt og sletning. Derudover er der ret til at klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse i henhold til art. 77 i GDPR, § 19 i databeskyttelsesloven).

Ethvert samtykke, der gives til os, er frivilligt, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke helt eller delvist tilbage. Tilbagekaldelsen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den håndtering, der er baseret på dit samtykke indtil tilbagetrækningen.


Din ret til indsigelse i henhold til art. 21 i GDPR

Du har også til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige personlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine data, som foretages på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra e) i GDPR (behandling med henblik på udførelse af en opgave i samfundets interesse eller udøvelse af offentlig myndighed, der er pålagt den dataansvarlige) eller på grundlag af artikel 6, stk. 1, nr. 2, litra f) i GDPR (behandling med henblik på at beskytte den dataansvarliges eller tredjemands legitime interesser). Dette gælder også for profilering på grundlag af disse bestemmelser. Vi vil derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre der kan påvises vægtige legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen har til formål at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare retskrav.

Derudover har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder også mod profilering i forbindelse med direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger til direkte markedsføringsformål, vil dine oplysninger ikke længere blive behandlet til disse formål.

For at gøre indsigelsen gældende kan du til enhver tid kontakte os ved hjælp af ovenstående. Kontakt os når som helst.

Vi bestræber os på at yde den bedst mulige kundeservice. Hvis du har brug for eller ønsker at kontakte os på grund af dine databeskyttelsesrettigheder, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver under de kontaktoplysninger, der er angivet ovenfor.9. SIKKERHED FOR DINE DATA

Vi træffer alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at dine data behandles sikkert og i overensstemmelse med denne politik vedrørende privatlivets fred.

Vi kræver, at alle vores tjenesteudbydere tager passende forholdsregler for at beskytte dine data.

Hvis vi har givet dig en adgangskode til vejhjælpstjenester (eller du har valgt adgangskodebeskyttet adgang), er du ansvarlig for at holde denne adgangskode fortrolig. Vi beder dig om ikke at dele adgangskoden med nogen tredjepart.

Dataoverførslen over internettet er ikke fuldstændig sikker. Selv om vi beskytter dine personoplysninger bedst muligt, kan vi ikke garantere sikkerheden af dine oplysninger, der overføres via internettet. Data overføres på egen risiko. Dine data opbevares i et sikkert miljø beskyttet af en kombination af fysiske og tekniske foranstaltninger såsom krypteringsteknologier eller godkendelsessystemer for at forhindre tab, misbrug, ændring, offentliggørelse, destruktion, tyveri eller uautoriseret adgang.ÆNDRINGER I POLITIKKEN VEDRØRENDE PRIVATLIVETS FRED:

Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger kan blive opdateret på grund af ændringer i vejhjælpstjenesterne, som vi leverer til dig, brugen af dine oplysninger eller gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis vi ændrer denne erklæring, giver vi besked om ændringerne.